پاسخ و توضیح

پاسخ و توضیحی به گماشتگان افغان جرمن یکی از مدافعان و گماشتگان برقع پوش سایت افغان جرمن، مطالبی را به ارتباط نوشته من تحت عنوان «مسئول درجه اول کیست؟» منتشره … ادامه دارد

فریاد

فریاد الله اکبر جای بی نهایت خوشبختی است که مردم آزادۀ افغانستان امروز سروصدای خود رابرعلیه توطئه خائینانۀ پاکستانی ها بلند کردند وبا گفتن الله اکبر راهی مقاومت افغانی را … ادامه دارد