نارنج،نارج ګل او د نارنج ګل مشاعره

نارنج،نارج ګل او د نارنج ګل مشاعره

نظری بر تعلیم دختران وارتباط دادن نادرست آن به کلتور و اخلاق

نظری بر تعلیم دختران

د لږپرمختللو هیوادو په هکله د ملګرو ملتونو د سازمان پنځمه غونډه

د لږپرمختللو هیوادو په هکله د م. م. غونډه

د پروژو د مدیرانو لپاره لارښود او مشاوره

د پروژو د مدیرانو لپاره لارښود او مشاوره

د سر محقق عبدالله خدمتگار “بختاني” یاد

سر محقق عبدالله خدمتگار “بختاني”

ارواښاد عزیزالله هدف دافغانستان د تیاتر او ډرام ستوری

عزیزالله هدف د تیاتر او ډرام ستوری