ابوالحسن القاسم احمد بن حسن میمندی

ابوالحسن القاسم احمد بن حسن میمندی

مشروع حکومت، مشروعیت او خذمتګاره اداره

مشروع حکومت، مشروعیت او خذمتګاره اداره

تیراس( terrace) تراسبندي او له تیراس څخه ګټه اخیستل

تراسبندي او له تیراس څخه ګټه اخیستل

د ژمي سختي او دخلکو هیلې او خوشحالي

د ژمي سختي او دخلکو هیلې او خوشحالي