گذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست!(۴)

گذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست!(۴)

مطلقه گرایان «راسیست» زیر نقاب «میلیگرایی»!

مطلقه گرایان زیر نقاب «میلیگرایی»!

کسی که دیر آید، زندگی او را جزا می دهد!

کسی که دیر آید، زندگی او را جزا می دهد!

«ملت» چیست که مبلغین بی هویت قصد ساختن آنرا دارند!

« مبلغین بی هویت قصد ساختن ملت رادارند!