د لویو قدرتونو په کشمکش کی به د افغانستان موقعیت چیری وی؟ 

افغانستان د لویو قدرتونو په کشمکش کی

افــراط – تفــریط

۲۰۲۲/۱۲/۰۷ افــراط – تفــریط: په وعدو دی باور نه شی دروغجن ییئی غـلام ، د غـلامۍ می ارمانجـن یییا خالي به دی کوپړی وی له مغزو نهیا سـاده  یا دوکه … ادامه دارد

طالبان ولی نجونې زده کړو ته نه پرږدي؟ 

طالبان ولی نجونې زده کړو ته نه پرږدي؟