“ګورکه” او “مانکورت” د بشریت پر تندي تور داغونه

“ګورکه” او “مانکورت” د بشریت پر تندي تور

«سیکولریزم» نه خود دین است و نه هم ضد دین!

«سیکولریزم» نه خود دین است و نه هم ضد دین!

د اسلامی هیوادو د سازمان د هیئت او د انګریزی مسلمانانو د هیئت پریکړی

د اسلامی هیوادو او د انګریزی مسلمانانو د هیئت پریکړی

جایزهٔ صلح نوبل:چگونه از دست ما ربوده شد

جایزهٔ صلح نوبل:چگونه از دست ما ربوده شد