د لویو قدرتونو په کشمکش کی به د افغانستان موقعیت چیری وی؟ 

افغانستان د لویو قدرتونو په کشمکش کی

گیلاس نیمه پُر و یا گیلاس نیمه خالی، حق به جانب کیست؟

گیلاس نیمه پُر و یا گیلاس نیمه خالی،

نارنج،نارج ګل او د نارنج ګل مشاعره

نارنج،نارج ګل او د نارنج ګل مشاعره

آیا به «ملت» بودن و «ناسیونالیزم» نیاز است؟

نیاز به«ملت» بودن و «ناسیونالیزم»