گذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست!(۴)

گذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست!(۴)

مطلقه گرایان «راسیست» زیر نقاب «میلیگرایی»!

مطلقه گرایان زیر نقاب «میلیگرایی»!

ابوالحسن القاسم احمد بن حسن میمندی

ابوالحسن القاسم احمد بن حسن میمندی

کسی که دیر آید، زندگی او را جزا می دهد!

کسی که دیر آید، زندگی او را جزا می دهد!