حلول سال نو  ۲۰۲۳  میلادی به همه مبارک باد

حلول سال نو  میلادی به همه مبارک باد

حقوق بشر، لایتجزا، اساسی و اصلی است !

حقوق بشر، لایتجزا، اساسی و اصلی است !

طالبان، تحصیلات پوهنتوني زنان را در افغانستان به تعلیق درآوردند

تعلیق تحصیلات عالی زنان در افغانستان