“ګورکه” او “مانکورت” د بشریت پر تندي تور داغونه

“ګورکه” او “مانکورت” د بشریت پر تندي تور

«سیکولریزم» نه خود دین است و نه هم ضد دین!

«سیکولریزم» نه خود دین است و نه هم ضد دین!