آیا «دوحه» به جنگ افغانستان خاتمه بخشید؟

آیا «دوحه» به جنگ افغانستان خاتمه بخشید؟

از دولت افغانستان کی نمایندگی می کند؟

از دولت افغانستان کی نمایندگی می کند؟

با کشته شدن ایمن الظواهری، در پی چه چشم داشتی میتوان بود؟

کشته شدن ایمن الظواهری،…