تیراس( terrace) تراسبندي او له تیراس څخه ګټه اخیستل

تراسبندي او له تیراس څخه ګټه اخیستل

د ملی ګټو د تامین په برخه کی د طالبانو دریځ

د ملی ګټو د تامین په برخه کی د طالبانو دریځ

«ملت» چیست که مبلغین بی هویت قصد ساختن آنرا دارند!

« مبلغین بی هویت قصد ساختن ملت رادارند!