وضع نابسامان اداره و حکومتداری در کشور

وضع نابسامان اداره و حکومتداری در کشور

حلول سال نو  ۲۰۲۳  میلادی به همه مبارک باد

حلول سال نو  میلادی به همه مبارک باد

امورمالی دولت یا اقتصاد عامه

امورمالی دولت یا اقتصاد عامه

حقوق بشر، لایتجزا، اساسی و اصلی است !

حقوق بشر، لایتجزا، اساسی و اصلی است !

طالبان، تحصیلات پوهنتوني زنان را در افغانستان به تعلیق درآوردند

تعلیق تحصیلات عالی زنان در افغانستان