دوران “جنگ سرد” و اثرات آن بر افغانستان(۱۱/۱۶)

“جنگ سرد” و افغانستان

دوران “جنگ سرد” و اثرات آن بر افغانستان!(۱۰/۱۶)

“جنگ سرد” و اثرات آن بر افغانستان!(۱۰/۱۶)

دوران “جنگ سرد” و اثرات آن بر افغانستان!(۸)

۲۰۲۲/۰۵/۲۵  « در قسمت هفتم از موقف کشورهای “بلاک شرق” در رابطه با “کنفرانس امنیت و همکاری اروپا” و هم چنان، مشی جدید، ایالات متحدۀ امریکا، تذکر بعمل آمد. در … ادامه دارد

راشه پسرلیه!

۲۰۲۲/۰۴/۲۸ راشه پسرلیه!  راشـه پسـرلیه اشـنا، کـور د انسـان  وګوره دلته چی میشته دی، دغه وږي لیوان وګورهغوښې د انسان د بچو، و خوړلی بل انسان ته هم پسرلیه انسان … ادامه دارد

بهار خزان زای ۱۳۵۷

۲۰۲۲/۰۴/۲۸ بهار خزان زای ۱۳۵۷ در کودکی به تاریخ باور نداشتم. گردش سریع وقایع یا اقلاً رویدادهای سیاسئ که درج صفحات کتاب تاریخ مکتب ما بود با استقرار متداوم و … ادامه دارد

دوران «جنگ سرد» و اثرات آن بر افغانستان!(۵)

۲۰۲۲/۰۴/۲ یادداشت: این قسمت مقاله قبلاً درست به تأریخ ۲۶ اپریل ۲۰۱۵م نشر شده است.   پس از  تصحیح اشتباهات ممکن تایپی، بار دیگر برای نشرتقدیم است. «در قست های قبلی … ادامه دارد

بهانې دي غرونه غرونه

۲۰۲۲/۰۴/۲۲ بهانې دي غرونه غرونه راکـوئ  تازه زخـمونه  څـنګه جـوړ شـم لس اغـزی او دوه ګلونه  څنګه جوړ شمپه یخـنې کی خـو تودوخـې  ته اړتیـاوی وروئ واورې یـخــونه څنـګه جـوړ شمچی … ادامه دارد