دوران “جنگ سرد” و اثرات آن بر افغانستان!(۱۶)

دوران “جنگ سرد” و اثرات آن قسمت( آخر)!

دوران “جنگ سرد” و اثرات آن بر افغانستان(۱۱/۱۶)

“جنگ سرد” و افغانستان

دوران “جنگ سرد” و اثرات آن بر افغانستان!(۱۰/۱۶)

“جنگ سرد” و اثرات آن بر افغانستان!(۱۰/۱۶)

دوران “جنگ سرد” و اثرات آن بر افغانستان!(۸)

۲۰۲۲/۰۵/۲۵  « در قسمت هفتم از موقف کشورهای “بلاک شرق” در رابطه با “کنفرانس امنیت و همکاری اروپا” و هم چنان، مشی جدید، ایالات متحدۀ امریکا، تذکر بعمل آمد. در … ادامه دارد

راشه پسرلیه!

۲۰۲۲/۰۴/۲۸ راشه پسرلیه!  راشـه پسـرلیه اشـنا، کـور د انسـان  وګوره دلته چی میشته دی، دغه وږي لیوان وګورهغوښې د انسان د بچو، و خوړلی بل انسان ته هم پسرلیه انسان … ادامه دارد