آیا «دوحه» به جنگ افغانستان خاتمه بخشید؟

آیا «دوحه» به جنگ افغانستان خاتمه بخشید؟

از دولت افغانستان کی نمایندگی می کند؟

از دولت افغانستان کی نمایندگی می کند؟