در تلاش آزادی

شمار خوانندگان این مضمون: 0

۲۰۲۲/۰۲/۱۳
هوسۍ حسین خیل

در تلاش آزادی

بــلبـــل خوشنوا،برایم ساز ونغــــمهٔ آزادی بیـــــــاور

درتکاپویم، درتلاشم،  نور و روشــنایی  بیـــــــــــــاور

مرا محبوس کردند در” برقع ” که گویند اش حجاب

برای لبـــــخند و شادی ام  از آن توان ګسستنی  بیاور

ندانستم چرا چنین محروم شدند از نعمت پدر ومادر

برای فرزند یتیم ام، تکه نان  ګرمی  ز نانوایی بیاور

در پاهایـــــم زولانه وبر من گذاشـــتند اســـم “سیاسر”

برای رهایی ام از این کوره راه، توان کامــرانی بـــیاور

مشک سوده دانم، شب سیاه ظلمت را ناامید نیم

برای پـــایــــان این شـــبِ ، روشن روز آفتـــابی بیــــاور

مـــــرا از این همه محــــنت و رنــــج رها گــــردان

برای پـــایــــان این اســـارت کلــــید آزادی بیـــاور

۱۸/۱۱/۱۴۰۰