قلم – ټوپک

د لوستونکو شمیره : 2020

۲۰۲۲/۰۲/۰۸
انجنیر سلطان جان کلیوال

قلم – ټوپک

لـیـونی نه یـم، چی ټـوپـک کـیږدم قـلـم واخـلـم
ماته به نه وایی، چی میـنه وکـړه میـنه واخـلـه

زه دیته جوړیم، چی په سـر د پردی غم واخلم

د زمانـې هـریو، تـوفان کـړې حـمـله ده په ما 

زخمونه ډیردي، زه کوم زخم ته ملهـم واخلـم

د شبنم هر څاڅکی، می باغ ته په ږلۍ بدل شو

شمه دی ګونګ، که بیا په خوله نوم د شبنم واخلم

د اُمیـدو په دروازه کی، د یار نـوم پـروت دی

 د یار په نوم، څنـګه پښـه کـیږدم قــدم واخـلـم

یا چي منصورپه څیر،د دارسرته می یارخیژوی

څنګه د حـق لار کی، خـطر د بل صنـم واخـلـم

ټوپک می وروردی، کلیوال پښتون ته لارمه ښایه

بـډې خورنه یـم، چی د ټوپک په ځای قـلـم واخلم

دسمبر/۲۲/۲۰۲۱

ایجکس – تورنتو – کاناډا