سپاس و امتنان

شمار خوانندگان این مضمون تا حال: 1827

۲۰۲۲/۰۲/۲۷

بسم الله الرحمن الرحیم
سپاس و امتنان

سپاس بی حساب و شکران بی پایان مر ایزد لایزال، مالک برحق عالمیان عیان و نهان را ذات ذوالجلال  والاکرامی که روح دمید و زنده ساخت و به قدرت ربانی خود امر نیستی و مرگ داد، ونظم قلمروش نگهداشت.

 ذات قادر وتوانا و کبریایی که من عاجز بیچارۀ نادار مادی را در این حال  دل شکستگی غم دردناک مرگ ناگهانی برادرم افتخار کسب اعتماد و احترام شما عزیزانم  راارزانی فرمود و مرا شریک ماتم ملیون ها هم وطنم ساخت.

خواندن هر سطر پیام های دوستانۀ شما، دعا های نیک شما توأم با آیات مبارک قرآن مجید، رهنمای زندگی آدمیت، واقعاً، نه تنها که  تسلی بخش روح و روان افسرده و غمد دیده ام بود بلکه افتخاربس بزرگی بود که در تجلی احساس سپاس  و شکران واقعی از آن، قلم و زبان عاجز آید ولی قلب من است که سخن گوید که در شادی ها و غم ها شما با من بوده اید و این افتخار را به من اعطا فرموده اید.

از غم گساری، هم دردی، و احساسات مملو از شفقت، محبت و صمیمیت شما کهکشان های امتنان و سپاس دارم. اجازه دهید تا دستان مبارک هریک شما را، بهر سن و سالی که استید ببوسم.
محمد عارف عباسی