«بعد از مرگ ملا عمر: ستراتیژی مخفی پاکستان با طالبان!»

شمار خوانندگان این مضمون تا به حال: 1028

۲۰۲۲/۰۲/۲۳
دوکتور محمد اکبر یوسفی

«بعد از مرگ ملا عمر: ستراتیژی مخفی پاکستان با طالبان!»

{(از “سوزان کولبل” (Susanne Koelbl) }

یادداشت مترجم:

درین روزها، که قریب پنج ماه و بیست روز از تسخیر کابل و سائر ولایات سپری می گردد، مطالبات مختلف خارجی و داخلی، در رابطه با ترکیب افراد حکومت  چون “همه شمول”، “حکومت فراگیر” و غیره شنیده می شود. اینرا هم می دانیم که “دیکتاتوری ها” می تواند، ترکیب های مختلف داشته باشد. می شود یک “قدرت” یا “باند حاکم” از یک “قوم” و یا یک “قبیله” و خاندان باشد، اما آن “دیکتاتوری” نمی تواند توسط همه افراد آن گروپ اجتماعی تعمیل گردد و هم اینکه ممکن “باند” اعضای آنرا خود پیرو یک “دین” هم بدانند، پس دیکتاتوری آنها، با دین ارتباط ندارد. دین ماهیت دیکتاتوری ندارد. این هم ممکن است، که پیروان دین از دین سوء استفاده کنند. چنین “باند ها” می توانند هم چنان با نیت استقرار “دیکتاتوری” ترکیب مختلط  نژادی و مذهبی نیز داشته باشند. حاکمیت “دیکتاتوری”، فقط “دیکتاتوری” است که نه با “دین و نه با مذهب” و نه  هم با “قوم” و یا “نژاد” فرد “حاکم”، وابسته بوده می تواند. در حکومت های مشروعی و قابل قبول برای همه، محتوای برنامۀ سیاسی مهم است که در نتیجۀ  تطبیق سالم و صادقانۀ آن، امید نتیجۀ مثمر از آن متصور بوده می تواند. همین گزارش “شپیگل” تصادفاً و خیلی دیر بدسترس این نویسنده قرار گرفته است، که قریب هفت سال قبل، در شرایط “جنگ” نشر شده است. حال کسانی که خود آنها را درین جنگ پیروز می دانند، خود وظیفه دارند که در شرایط عدم جنگ، که خود ختم آنرا اعلان نموده اند بنابر ادعای خود آنها، ثابت سازند که با چه شیوۀ عمل، واهمات مشهود و محسوس مردم ما را از بین می برند و اعتماد مردم را هم نسبت به “نظام سیاسی” آنها، کمائی  می کنند.

آغاز ترجمۀ متن:

 «چنین بنظر می رسد، که بعد از مرگ “ملاعمر”، رهبر آنها، طالبان بهتر از قبل سازمان یافته اند. قرار معلوم، خدمات مخفی پاکستان، مخفییانه یاری رسانیده است- که برای کشور همجوار افغانستان، یک انکشاف خطرناکشناخته می شود.

ملا اختر منصور

طالبان توانستند، از انشعاب تهدید آمیز آنها جلوگیری کنند: فامیل رهبر متوفی ملا عمرهم چنان از رهبر انتخاب شدۀ جدید، ملا اختر منصور، وفاداری خود را اعلان نموده است. این امر از یک فیلم “ویدیوئی”، “افراطیون اسلامیست”، مورد تأئید قرار می گیرد، که هفتۀ گذشته “میدیا های” پاکستانی، بنمایش گذاشته اند. بعد از مرگ ملا عمر برادرش “منان” و پسر او “یعقوب” علیه “ملا منصور” بحیث جانشین، قرار گرفتند. بدین ارتباط در چنین مخالفت ها و مبارزۀ داخلی، بر سر قدرت، از همه بیشتر توسط آمر نظامی سابق، “قیوم ذاکر”، به پیش برده می شد. منصور، که در اواخر شخص دوم بعد از ملا عمر، اولین موقف “امیر المؤمنین”، فرمانده همه مؤمنان و معتقدین، را مدعی می باشد. اما قوماندان عالیرتبۀ طالبان، علیه او و بر ضد انتخاب او بوده اند – زیرا منصور، از آنها مرگ ملا عمر را پوشیده نگهداشته، فقط بطور ساده از نام او فرمان می داده است. “شورای طالبان”، عالی ترین “اُرگان مشورتی” گروپ جنگی، تقاضا نموده است، که در یک جلسۀ عمومی، آمر عمومی فرماندهی را تعیین نمایند. بخاطر ختم منازعه، قرار معلوم ” مبارزین – مجاهدین “، مانند جلال الدین حقانی کمک کرده است. او کهنه سرباز اولین ساعت، از سال ۱۹۷۹م به اینطرف است، که اردوی سرخ شوروی در جوار هندوکش داخل شده است. از آنزمان بدینسو، در تحت نام شبکۀ نامنهاد حقانی علیه قوای خارجی در افغانستان، به حمایت خدمات مخفی پاکستان، می جنگد. شبکۀ حقانی برای اکثریت حملات انتحاری سنگین در افغانستان مسؤول شناخته شده است. پایگاه حقانی ها در مناطق دور افتاده و صعب العبور قبایل نشیین پاکستانی در وزیرستان شمالی واقع است. پسر او سراج حقانی، همین اکنون به حیث معاون آیندۀ  رهبر جدید طالبان تعیین گردید. دو کاندید طبق آرزوی “آی اس آی” پاکستان در رأس طالبان .  علمای پاکستانی دارالعلوم حقانی، با نفوذ ترین مکتب دینی در ایالت شمال غرب خیبر پشتونخواه  در هفته های گذشته به اثرگذاری آشکارا، بر مخالفین منصور پرداخته اند، مکتب طالبان هم چنان روابط نزدیک آنرا با خدمات مخفی پاکستان، “آی اس آی” نگه می دارند، که مانند اسلامی های افراطی و شبکۀ حقانی، این هدف را تعقیب می کنند، تا حکومت تحت حمایت غرب را در افغانستان، به ناکامی  مقابل سازند- هم چنان با وجود آنکه اسلام آباد دائماً مدعی است، که با کابل همکاری می کند. با منصور و معاون او سراج حقانی، حال دو کاندید طبق آرزوی “آی اس آی” پاکستان در رأس اردوی – طالبان قرار دارند. دلیل برای ستراتیژی مخفی پاکستان، عبارت است از واهمۀ بدنام و رسوای  کشورهمسایه هند، که با آن، حاضراً پیشبرد سه جنگ بزرگ را پشت سر گذاشته است. بر طبق یک «دکترین» غیر رسمی، باید در کابل یک حکومت  دوست – پاکستان و یک حکومت متخاصم – هند برقرار گردد، تا در حالت نبرد، از افغانستان به عنوان محل عقب نشینی استفاده شده بتواند. از آنجائی که این ادعا و مطالبه از دیدگاه حقوق بین الدول به سختی مستدل پذیرفته خواهد شد، بناءً پاکستان از طالبان که از آنها حمایت می کند، در نقش یک نوع  اردوی نماینده کار می گیرد. برای نخستین بار حال جنگی های – طالبان، که توسط حقانی تعلیم می بینند، در یک ویدیوی پُر مصرف، مطول ۹۵ دقیقه، در مرکز تبلیغاتی آن می توان مشاهده کرد. در نوع تولید آن، این کار قویاً ویدیوهای پخش شدۀ “القاعده” و “دولت اسلامی” را، به یاد می آورد. مردها در آن، برای مأموریت انتحاری آمادگی می گیرند، و با سلاح تمرین می کنند، از “کلاشنیکف ای کا – ۴۷” گرفته، تا سیستم راکت های  مٌدرن. کمپ “حقانی ها” به نام “صلاح الدین – ایوبی” که به نام یک انتحاری معروف، منسوب شده است، در وزیرستان شمالی و هم در شرق افغانستان موقعیت دارد. “دِسیپلین”، وحدت، لباس نو مجلوبین نو، جلب کنندۀ توجه، شناخته شده است. جنگیهای آنها می کوشند، تا مانند نظامیان منظم دیده شوند. خیلی نزدیک بنظر می خورد که خدمات مخفی پاکستان در کارگردانی رهبری می کند. “ویدیو”، در مورد جریان تطبیق  یک “کومپلکس” حملۀ انتحاری را علیه خدمات مخفی افغانستان ” خدمات امنیت ملی” (NDS) در ولایت غزنی  از تأریخ ۴ سپتمبر، نشان می دهد. درین حادثه بر اساس اظهارات حکومت کابل، به تعداد ۱۴ کارمند “خدمات امنیت ملی” کشته و ۱۵۴ انسان دیگر هم مجروح شده اند.

 پیام “ستراتیژیست های”- طالبان اینست، که قوت ضربتی آنها را بعد از مرگ ملا عمر، بلا انقطاع نشان دهند – اما در عین حال وحدت گروپ های مختلف مجاهدین را هم نشان دهند. این امر از قطار شدن پی در پی به اصطلاح بیعت، سوگند وفاداری، منجمله  از آمر القاعده، ایمان الظواهیری نیز خبر می دهند. خود ملا قیوم ذاکر، آمر سابق نظامی، که تا الحال بزرگترین دشمن شخص منصور در داخل طالبان بوده است، در جمله یاد شده است که به آمر جدید سوگند وفاداری یاد کرده است: ” ما از او همیشه پیروی خواهیم نمود، به هر جهتی که  می رود.”  انجام شبح ملا عمر، جنبش طالبان را حتی بیشترتقویت توانسته است – هم چنان، بدلیل آنچه که آمرین جدید، با پشتیبانان آنها از طریق رسانه های اجتماعی مکالمه می کنند و ازینطریق آنها را رهبری می کنند.» (ختم ترجمۀ متن اول، “شپیگل آنلاین ۲۰۱۵م، جمعه ۲۵ سپتمبر ۲۰۱۵م) 

قسمت دوم ترجمه در رابطه با هفت تصویر که نخست الجزیره منتشر ساخته است:

پایان

جنگی های حقانی: طالبان نو!

« معاون جدید طالبان – سراج حقانی : هان در دهۀ نود،  با فرمانده متوفی طالبان، ملا محمد عمر، مرتبط بوده  است (سمت راست در عقب فرمان موتر).»
« فرمانده نو طالبان: ملا اختر منصور با خدمات مخفی پاکستان همکاری نزدیک دارد.»
«موضع گرفتن برای ویدیوی تبلیغاتی: جنگی های شبکۀ حقانی در منطقۀ قبایل نشین پاکستانی شمال وزیرستان.»
« جنگی های روپوش شبکۀ حقانی: تمرینات نظامی در کمپ  صلاح الدین ایوبی.
« تعلیمگاه: جنگی روپوش ، استعمال توپ ۷۳ ملی متر میله لشم  را نشان می هد.»
«تجهیزات مانند یک اردوی منظم: جنگی های شبکۀ حقانی، با کلاه های فولادین و ماشیندار، بر “پیک اپ تیوتا”.»
« تمرینات برای جنگ در افغانستان: جنگی های شبکۀ – حقانی در پاکستان تمرین می کنند.»