مینویسم

شمار خوانندگان این مضمون تا حال: 0

۲۰۲۲/۰۳/۲۴

مینویسم

یاس امروزم را با همه درد و غم مینویسم
آرمان دیروزم را با دوچشم پر نم مینویسم
فردای تاریک ام را که همه با نا امیدی میبینم
  با دست لرزان در تاریکی و ماتم مینویسم
ناشکیبا اشک من جاری پشت در های بسته
تا انتها آینده ام را تاریک و مبهم مینویسم
مرا گویند چون دختری، حق تحصیل نداری
فردا را سیاه چون جامه ام بارنګ قلم مینویسم
با هزار شوق  مصمم آینده ی روشن بودم
حال که مجبورم آن را درهم وبرهم مینویسم
تا به کی جهل و تا به کی تبعیض و توهین
با تباهی وبربادی یکجا ناامیدی هم مینویسم.

هوسۍ حسین خیل   ۳/۱/۱۴۰۱