زه

۲۰۲۲/۰۳/۱۳ زه د ژونــدانـه په ټـولـو چارو کی ناکام زه یـم  غلا همسایه کوی، د غلا په تور بدنام زه یم لمرچی را وخیژی سهارشی راخوره شی رڼا  رڼا خوره … Read More