کورس اکابر، درس دوازدهم

اندر موردِ پیشگفتار و “پس گفتار”

www.esteqlaal.net

اندر موردِ پیشگفتار و “پس گفتار”

اصطلاح یا لغتِ”پیشگفتار”را بصورت عموم بجای “مقدمه” به کار میبرند که این اصل، دیرزمانیست پذیرفته شده است؛ اما لغت یا اصطلاحِ”پسگفتار”، کاملاً یک اختراع جدید است که بعضی ها در کدام دم و دستگاه زیرلحافی، آنرا اختراع یا ابداع کرده اند که ما را عجب آید که این “اصطلاح” زیرلحافی، مورد پسند و استفادۀ دری زبانان و فارسی زبانان قرارگرفته و کاربُردی پیدا کند. شاید هفتاد یا هشتاد و یا صد سال بعد تغییرات عجیب و غریب در این زبانها ایجاد شود و این هم یکی از آنها باشد، مگر امروز و در این سال های نزدیک و پیشِ رو، با اطمینان می توان گفت که چنین نخواهد شد و چنین شدنی هم نیست که نیست.

اگر ما از همان مقدمه و تبصره که مورد قبول واقع گردیده اند و هیچ ضرری هم از آنها ندیده ایم، استفاده کنیم، کدام آسمان بر زمین میخورد که مانند آخند های کله خام ایرانی، بجای کامپیوتر، “رایانه”، بجای فیسبوک”چهره نما”، بجای ایمیل”نامۀ برقی” و…، به کار بریم و استفاده کنیم و به جای” مقدمه”، پیشگفتار و به جای تبصره،”پسگفتار” و اگر بسیار علاقمند به تغییر و نوآوری هستیم،

لااقل باید در مورد تخصصِ مسلکی و زبانی و فرهنگی  و علمی داشته باشیم. ما را به “پیش” و “پس”چکار. این آخندک های بیمار ایرانی اند که در تمام موارد، چه دینی- مذهبی و چه زبانی و…، همیش سرگرمِ”پس” و “پیش” مردم اند و فکر و ذکر شان همان اندازه است.

درست است که ما از اصطلاحات “پیش منظر” و “پسمنظر” استفاده میکنیم، اما “پس گفتار”، اصطلاح کاملاً جدید و کاغذ پیچ است و هنوز در همان ایرانِ آخندی هم مورد قبول قرار نگرفته است.

قرار معلوم لغت یا اصطلاح” مقدمه” باید از زبان عربی آمده باشد که متضاد آن هم “مؤخره” است، اما دری زبانها  و نیز فارسی زبانها از اصطلاح “مؤخره” بسیار به ندرت استفاده میکنند و یا هم هیچ علاقمند آن نیستند، پس این لغت یا اصطلاح، اصلاً مورد قبول واقع نگردیده و مورد استفاده قرار نگرفته است و همان تبصره را بهتر دانسته اند و مورد استفاده قرار میدهند و…

اگر می خواهیم و علاقمند هستیم که عربی زدائی کنیم، بهتر آن خواهد بود تا در زمینه تخصص داشته باشیم و قبول شده ها را تغییر نداده، بلکه نوآوری های ما در قسمت لغات و اصطلاحات جدید باشد که تا هنوز به اصطلاح،”جا نیفتاده” باشد.

و اما برگردیم به اصطلاح تازه و زیر لحافی”پس گفتار”، این اختراع یا”ابتکار”، می تواند معانی مختلف را برساند، مگر معنی”تبصره”.

“پس گفتار” میتواند از جهات مختلف، معانی مختلف داشته باشد و از جانب دگر هرگز نمی تواند در قالب ادبیات درآورده شده و در یک نوشتۀ ادبی و یا حتی سیاسی و…، کاربرد داشته باشد. ضرور نیست که هر “پیشی” را “پسی” در قبال آید.

ما مردم، پیشگفتار داریم و “پس گفتار” نه.

پیشکسوت داریم و “پس کسوت” نه.

پیش نویس داریم و”پس نویس”نه.

پیشکار داریم و “پس کار” نه.

پیشرو داریم و “پس رو” نه.

پیشاب داریم و “پس آب” نه.

پیش آهنگ داریم و “پس آهنگ” نه.
پیش قراول داریم و “پس قراول” نه.

این لیست را می شود تا بی انتهی ادامه داد که از حوصلۀ این مختصر خارج است و علاقمندان می توانند خود آنرا توسعه دهند.

این کمترین که حتی در خم یک کوچۀ ادب دری هم نیستم، این اصطلاح را یک بی ادبی مطلق دانسته و هرگز حاضر نیستم از آن استفاده کنم.

و اما نظر به جبر زمان و نیز جبر کلام، چند بار مجبور شدم از آن در سطور فوق استفاده کنم، از خوانندگان عزیز و محترم، صمیمانه معذرت می خواهم. در آینده هرگز تکرار نخواهد شد.

قرار معلوم این اصطلاح نامأنوس و کس مخر، از اختراعات آخند های ایرانی است که در بین یک تعداد انگشت شمار از سرسپردگان شان مروج گردیده است و تلاش دارند این آش شور و چرب و بدطعم را پیشکش هموطنان ما کنند، که ارزانی خود شان باد که ما را سخت گلوگیر است.

و اما برای آن عده از خوانندگان که از جریان و پسمنظر این مختصر اطلاع ندارند، فقط همان عنوان را اینجا می آورم، مگر به هیچ عنوان مطالعۀ آن چرندیات تهوع آور را توصیه نمی کنم چون فقط هدر دادن وقت است و دگر هیچ.


پس گفتاری در باره جلسه تحت عنوان ‏” ابتکار همکاری منطقه ئی افغانستان”

This image has an empty alt attribute; its file name is Footer-1024x90.png

برای ارتباط، لطفاً به آدرس های ذیل با ما در تماس شوید

nasharat@ariana-afghanistan.com و یا info@ariana-afghanistan.com
به استناد مادۀ ۲۰میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تبلیغ برای جنگ و ترغیب و دعوت به نفرت نژادی، مذهبی، زبانی و هرنوع دیگر آن، که منجر به خشونت و زور گردد، از نشرات ممنوعه محسوب گردیده ، اقبال نشر نخواهد یافت.