رئیس جمهور افغانستان کیست؟

شمار بییندگان این ویدیو تا کنون: 847

۲۰۲۲/۰۸/۱۰

آیا اشرف غنی هنوز هم رئیس جمهور افغانستان است؟

محمد اشرف غنی رئیس دولت جمهوری افغانستان که به تعقیب حمله و تسخیر برق آسای طالبان، کابل پایتخت افغانستان را سال گذشته  در همین روز ها ترک و به قطر پناهنده شد ، روز گذشته مصاحبه ئی با “داود جنبش” انجام داده است که حاوی بعضی مطالب نا گفته بوده، شنیدن و دیدن آن  خارج از دلچسپی نخواهد بود. از جمله، ایشان هنوز خود را مطابق قانون اساسی افغانستان رئیس جمهور قلمداد مینماید.

با تشکر از سایت ABN  و شاغلی جنبش شما را دعوت به دیدن این مصاحبهٔ جالب مینمائیم

برای ارتباط، احترامانه از شما دعوت میشود به آدرس های ذیل با ما در تماس شوید

[email protected] و یا [email protected]

به استناد مادۀ ۲۰میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تبلیغ برای جنگ و ترغیب و دعوت به نفرت نژادی، مذهبی، زبانی و هرنوع دیگر آن، که منجر به خشونت و زور گردد، از نشرات ممنوعه محسوب گردیده ، اقبال نشر نخواهد یافت.اهتمام محتویات مندرج دریک مطلب نشر شده در سایت ا. ا. مسئولیت تام نویسنده است.

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.