طالب دیروز و طالب امروز!

۲۰۲۱/۱۲/۲۹دوکتور محمد اکبر یوسفی طالب دیروز و طالب امروز! «شیطان و بد همیشه افراطی است، لیکن هیچگاه ریشه ای نیست، هیچ عمق ندارد، و هم فاقد ید تسط دیوسان است. … Read More