د سـیاسـت دنیا :

nasharat@ariana-afghanistan.com او یا info@ariana-afghanistan.com

د سـیاسـت دنیا

۲۳ اګست / ۶ /۲۰۲۳

ایجکس – تورنتو – کاناډا

د وبپاڼې له پرانیستلو (۲۰۲۱/۰۹) راهیسې

د ټولو لوستونکو شمیره: 178

د مالوماتو او خپرونو لپاره، په لاندینیو پتو موږ سره اړیکه ونیسۍ  

nasharat@ariana-afghanistan.com او یا info@ariana-afghanistan.com
د مدنی او سیاسی حقوقو د بین المللی  میثاق د ۲۰مې مادې پر بنسټ، د جنگ دپاره تبلیغ او، مذهبی، توکمنی، ژبنی او داسی نورو  کرکو ته هڅول او بلنه،  څې  په زور او زیاتی اوړي،  ممنوعه خپرونې بلل کیږي او د خپریدو نه به ئی ډډه وسي.