یاد واره ای از داوود موسی

۲۰۲۲/۰۳/۱۷ یاد واره ای از داوود موسی با داوود موسی چندین سال قبل آشنا شدم، با فاصلۀ سن و سالی که با هم داشتیم، در آغاز سعی میکردم، با او … ادامه دارد