گذشت روزگار

۲۰۲۲/۰۱/۲۶پوهاند محمد بشیر دودیال پدرم بعد از مدتی زیاد ی چپن ره دار سبز و کلاه  قرقلی اش را پوشیده بود که در زیر چراغهای  رنگه منطقه ی جشن و … ادامه دارد