هرکه پا کج  می گذارد خون دل ما خوریم!

۲۰۲۲/۰۱/۱۹محمد عارف عباسی از مرد  دانای کهن سال اهل غزنه، مأمور متقاعد دارالتحریر شاهی، پرسیدند که بابا شما  چند سال دارید؟ پیر مرد، با قد خمیده و عصا چوبی در … ادامه دارد