چې ربات که بنیادم یو؟

۲۰۲۲/۰۳/۳۰ چې ربات که بنیادم یو؟ کله دواړه لیـوني شـو، کله دواړه شـو هـوښــیار  کله دواړه پـه قـــرار شــو، کلـه دواړه  نـاقــرار عجيبه احساس دی مینه، کله ويښ کله ویده شی … ادامه دارد