د پولی پالیسی مقاصد(Monetary Policy Targets)(۵)

۲۰۲۱/۱۲/۱۷پوهاند محمد بشیر دودیال د پولی پالیسی مقاصد(Monetary Policy Targets) کله چې موږ د پولی پالیسی څخه خبرې کوو،  نو مطلب دا ندی چې ګواکې نن ورځ چې افغانستان له … ادامه دارد

پولي سیاستونو کې د وروسته پاتې هېوادونو د مرکزي بانکونو رول (۴)

۲۰۲۱/۱۲/۱۵پوهاند محمد بشیر دودیال پولي سیاستونو کې د وروسته پاتې هېوادونو د مرکزي بانکونو رول په عمومی توګه د مرکزي بانک رول او دندې د پیسو نشر، کنترول او د … ادامه دارد

دافغانستان لپاره د پولی سیاست(پالیسی) اهمیت (۱)

۲۰۲۱/۱۲/۱۱پوهاند محمد بشیر دودیال له بده مرغه دغو ورځو کې هیوادوالو ته دهیواد داقتصادی وضعیت له امله ډیرې اندیښنې پیدا شوي دي. دوی حق لري چې اندیښنه ولري،  دا ځکه … ادامه دارد