بِرار

۲۰۲۲/۰۱/۱۸پوهاند محمد بشیر دودیال هغه ماته اوس هم د صمیمیت، اخلاص، د یوه مهربان تره یا خواخوږي ماما په شان رایادیږی. او لکه چې هغه ټولو کلیوالو ته یو نږدې … ادامه دارد