طبیعی منابع د پرمختیایی هیوادو د پرمختیا ماشین

طبیعی منابع د پرمختیا ماشین

طبیعی منابع د پرمختیایی هیوادو د پرمختیا ماشین(۳)

(۳)طبیعی منابع … د پرمختیا ماشین

معرفی  برنامه ی دسترسی آنلاین به کتب درسی

معرفی  برنامه ی دسترسی آنلاین به کتب

پانګونه او بهرنۍ پانګونه

پانګونه او بهرنۍ پانګونهInvestment and Foreign Investment پیاوړی اقتصاد د هر هیواد او  هر ملت هیله ده. نن ورځ د هیوادونو پرستیژ، بین المللی حیثیت او په نړالو مسایلو کې … ادامه دارد

انکتاد (UNCTAD) او پرمختایی هیوادو ته یې پاملرنه

۲۰۲۲/۰۵/۱۳د ثور د میاشتې د درېیمې اونۍ په مناسبت: افغانستان د پیاوړی اقتصادی پوتانسیل او د پرمختیا له ښه ظرفیت سره سره، یو ورسته پاتی هیواد دی. تولیدی عوامل لکه؛ … ادامه دارد