“ګورکه” او “مانکورت” د بشریت پر تندي تور داغونه

“ګورکه” او “مانکورت” د بشریت پر تندي تور

د اسلامی هیوادو د سازمان د هیئت او د انګریزی مسلمانانو د هیئت پریکړی

د اسلامی هیوادو او د انګریزی مسلمانانو د هیئت پریکړی

پرمختیا، پراختیا، ترقی، وده، انکشاف او توسعه

پرمختیا، پراختیا، ترقی، وده، انکشاف او توسعه

ابوالحسن القاسم احمد بن حسن میمندی

ابوالحسن القاسم احمد بن حسن میمندی

مشروع حکومت، مشروعیت او خذمتګاره اداره

مشروع حکومت، مشروعیت او خذمتګاره اداره