اقتصادی جګړه/بندیزونه او د افغانستان حساس وضعیت

۲۰۲۲/۰۱/۱۹پوهاند محمد بشیر دودیال هیڅوک  له دې حقیقیت څخه سترګې نشی پټولای چې د افغانستان اقتصادی وضعیت هیڅ ښه ندی. د استخدام فرصتونه نشته، د ملی کرنسی د پیریدو توان … ادامه دارد

د افغانستان لپاره د پولي سیاست (پالسی) اهمیت(۶)

۲۰۲۱/۱۲/۲۳پوهاند محمد بشیر دودیال کله چې له علمی پلوه یوه موضوع تشریح کیږی، نو خامخا  تیر وخت سره رابطه ورکول کیږي، یعنی یوځل یی لنډه تاریخچه ښودل کیږي.  دا د … ادامه دارد

د پولی پالیسی مقاصد(Monetary Policy Targets)(۵)

۲۰۲۱/۱۲/۱۷پوهاند محمد بشیر دودیال د پولی پالیسی مقاصد(Monetary Policy Targets) کله چې موږ د پولی پالیسی څخه خبرې کوو،  نو مطلب دا ندی چې ګواکې نن ورځ چې افغانستان له … ادامه دارد

پولي سیاستونو کې د وروسته پاتې هېوادونو د مرکزي بانکونو رول (۴)

۲۰۲۱/۱۲/۱۵پوهاند محمد بشیر دودیال پولي سیاستونو کې د وروسته پاتې هېوادونو د مرکزي بانکونو رول په عمومی توګه د مرکزي بانک رول او دندې د پیسو نشر، کنترول او د … ادامه دارد

دافغانستان لپاره د پولی سیاست(پالیسی) اهمیت (۱)

۲۰۲۱/۱۲/۱۱پوهاند محمد بشیر دودیال له بده مرغه دغو ورځو کې هیوادوالو ته دهیواد داقتصادی وضعیت له امله ډیرې اندیښنې پیدا شوي دي. دوی حق لري چې اندیښنه ولري،  دا ځکه … ادامه دارد