د افغانستان لپاره د پولي سیاست (پالسی) اهمیت(۶)

۲۰۲۱/۱۲/۲۳پوهاند محمد بشیر دودیال کله چې له علمی پلوه یوه موضوع تشریح کیږی، نو خامخا  تیر وخت سره رابطه ورکول کیږي، یعنی یوځل یی لنډه تاریخچه ښودل کیږي.  دا د … ادامه دارد

پولي سیاستونو کې د وروسته پاتې هېوادونو د مرکزي بانکونو رول (۴)

۲۰۲۱/۱۲/۱۵پوهاند محمد بشیر دودیال پولي سیاستونو کې د وروسته پاتې هېوادونو د مرکزي بانکونو رول په عمومی توګه د مرکزي بانک رول او دندې د پیسو نشر، کنترول او د … ادامه دارد

دافغانستان لپاره د پولی سیاست(پالیسی) اهمیت (۱)

۲۰۲۱/۱۲/۱۱پوهاند محمد بشیر دودیال له بده مرغه دغو ورځو کې هیوادوالو ته دهیواد داقتصادی وضعیت له امله ډیرې اندیښنې پیدا شوي دي. دوی حق لري چې اندیښنه ولري،  دا ځکه … ادامه دارد