د افغانستان لپاره د پولي سیاست اهمیت (۳)

۲۰۲۱/۱۲/۱۴پوهاند محمد بشیر دودیال تېرو دوو بحثونو کې دې نتیجی ته ورسیدو چې: د پیسو پالیسی هغه سیاست، لارو-چارو او کړنلارې ته ویل کیږی چې د مرکزی بانک له خوا … Read More

د افغانستان لپاره د پولي سیاست اهمیت(۲)

۲۰۲۱/۱۲/۱۱پوهاند محمد بشیر دودیال تېر بحث کې مو زیاتره  د پرمختیایی هیوادو؛  په دی کې بیا د افغانستان په پولی مسایلو خبرې وکړې. په دغه ډول هیوادو کې چارواکي د … Read More