پانګونه او بهرنۍ پانګونه

پانګونه او بهرنۍ پانګونهInvestment and Foreign Investment پیاوړی اقتصاد د هر هیواد او  هر ملت هیله ده. نن ورځ د هیوادونو پرستیژ، بین المللی حیثیت او په نړالو مسایلو کې … Read More