وضعیت اقتصاد مردم افغانستان و راههای بهبود آن

۲۰۲۲/۰۵/۰۴ وضعیت اقتصاد مردم افغانستان و راههای بهبود آن همه  اطلاع دارند که جنگ در اوکراین بالای اوضاع اقتصادی جهان تاثیر منفی  وارد نمود، از قیمت  آرد و روغن گرفته … ادامه دارد