ورک شوی پَل

۲۰۲۲/۰۲/۰۹پوهاند محمد بشیر دودیال د آسمان کوز او بر سر کې به د تالندې او برېښنا  ځغلنده رڼا وځلیده او ورپسې به د تالندې ګړزا شوه. د ړومبني اورښت ډنډوکي … ادامه دارد