نوڅه وکړمه؟

۲۰۲۲/۰۵/۰۴ نوڅه وکړمه؟ ســترګې به پټـې کـړم غــوږونه به کاڼـه و نیســم درد چی په زړه کی دی، زړګي سره نو څه وکړه؟ لکه ما شـوم خـپله خــبره کړی،  د … ادامه دارد