نوی کال او د نوروزجشن

۲۰۲۲/۰۳/۲۰ نوی کال او د نوروزجشن نوروز د ویاړلو آریائیانو(نجیب زاده ګانو) جشن دی. اوس دغه ورځ د افغانستان ترڅنګ په نورو ګاونډیو؛ لکه  ایران،تاجسکتان، پاکستان  او آن هند کی  … ادامه دارد

یادی از نوروز و سَمنَک

۲۰۲۲/۰۳/۱۲ یادی از نوروز و سَمنَک سمنک درجوش ما چمچه زنیم دیګران در خواب ما دفچه زنیم مادرم  مانند زنان دیګر قدیمی، برای تقویم حساب خودش را داشت و پدرم … ادامه دارد