نه پوهېږم

۲۰۲۲/۰۵/۰۷ نه پوهېږم چي ګلان څوک خرڅوي ، اخلې به څه؟  چی ایمان څوک خرڅوي، اخلې به څه؟دې بازار کې هرڅه لاندې باندې کیږي خو چي ځان څوک خرڅوي، اخلې به … ادامه دارد