ضرورت کار روی یک طرح

۲۰۲۲/۰۱/۰۳پوهاند محمد بشیر دودیال جهان مراکز علمی و تحقیقاتی شانرا تقویت نموده و برنامه های را غرض حل مشکلات حاد بشریت روی دست گرفته اند. کار جدی روی ( SDGs) … ادامه دارد