استاد سلام لوګری

۲۰۲۲/۰۲/۰۸پوهاند محمد بشیر دودیال استاد سلام لوګری زموږ ټولو هیوادوالو پیژاند او له هنر او آواز سره یی مینه درلوده. هغه د محلی سندرو او اصیلې لوګرۍ موسیقي یوه پیژندل … ادامه دارد