ملکهٔ سبا و دعوت حضرت سلیمان (ع)

۲۰۲۲/۰۱/۱۸پوهاند محمد بشیر دودیال و سلیمان آن پیامبری که به دربار خداوند کریم دُعا کرد تا برهمه چیز توان فرمانروایی یابد  و پروردگار عالم این دعای او را مستجاب گردانید. … Read More