افغانستان در آستانه فروپاشی کامل قرار دارد

۲۰۲۱/۱۲/۱۶مترجم: سیدال هومان افغانستان  در پرتگاه سقوط  قرار دارد. انقباض اقتصادی  که به اثر پیروزی طالبان بمیان آمده است، بی سابقه میباشد. در ظرف یک سال، باخت سی در صد … ادامه دارد