مقام «روحانی» با نقش «روح شیطانی»!

۲۰۲۲/۰۲/۲۱دوکتور محمد اکبر یوسفی شناخت علمی ای که دانشمندان علوم طبیعی و برداشت های تازۀ “فیلسوفان” و دانشمندان علوم اجتماعی، در رابطه با هستی انسان، درین دنیای واحد ما، می … ادامه دارد