مشر

۲۰۲۲/۰۵/۲۵ مشر کورنۍ کی ، که د کور مشر نوکر دی جامعه کی هم لومړی مسؤل رهبر دیلښکرمشرچی وی سست، لښکر ماتیږی مشرتوب ځانګړی علم دی، هــنر دیچی تش نوم … ادامه دارد