تهمت ناحق یا «جفای بزرگ»

۲۰۲۲/۰۳/۱۲ تهمت ناحق یا «جفای بزرگ» درود و سپاس به جوینده وپویندۀ حق و بیرون آورنده و جلا دهندۀ  واقعیت از پس پردۀ سیاه دسیسه، توطئه کذب و ریا. گر … ادامه دارد