ماجرا های قریهٔ اجدادی ما

۲۰۲۲/۰۴/۱۲ ماجرا های قریهٔ اجدادی ما امتحانات چهارونیم ماهه ما پایان یافته بود و رخصتیهای تابستانی شروع شده بود. من وبرادرم غرض گذرانیدن ایام رخصتی با شوق و علاقه ی … ادامه دارد