قلم – ټوپک

۲۰۲۲/۰۲/۰۸انجنیر سلطان جان کلیوال لـیـونی نه یـم، چی ټـوپـک کـیږدم قـلـم واخـلـمماته به نه وایی، چی میـنه وکـړه میـنه واخـلـه زه دیته جوړیم، چی په سـر د پردی غم واخلم … ادامه دارد