قطره قطره دریا

۲۰۲۲/۰۲/۱۰دوکتور محمد اکبر یوسفی عنوان این مطلب در حقیقت تکیه کلامی است، که از آوان طفولیت شنیده ایم. اما وقتی نویسنده قسمتی از اساسات وتوضیحات مختصر، در بارۀ مسیر، بسوی … ادامه دارد