قران و «امارت اسلامی»

۲۰۲۲/۰۳/۱۴دوکتور زمان ستانیزیاستاد الهیات وعرفان در پوهنتون تحصیلات عالی پسِفیکا، ایالات متحده آمریکااین مضمون قبلانیز با یک مشکل تخنیکی اقبال نشر یافته بود. با رفع مشکل، بنا بر تقاضای دوکتور … ادامه دارد

مکثی کوتاه بر: «قران و امارت اسلامی»

۲۰۲۲/۰۱/۲۵دوکتور محمد اکبر یوسفی   نویسندۀ مطلب “دوکتور زمان ستانیزی، استاد الهیات وعرفان در پوهنتون تحصیلات عالی پسِفیکا، ایالات متحده آمریکا”، معرفی شده است. امید است جناب نویسنده متوجه باشند که … ادامه دارد