« فرگشت جهانی شدن»

۲۰۲۲/۰۲/۱۸ف، هیرمند دیداری با کتاب « فرگشت جهانی شدن» از داکتر صمیمی داکتر سید موسی صمیمی از دانشمندان پرکار و پرتلاش ماست که از جایگاه یک متخصص اقتصاد سیاسی و … ادامه دارد