غصه(۲)

۲۰۲۲/۰۴/۱۵ غُـصـه مـکــړه جـانـانــه، غُـصـه کلــي ورانوي غُـصـه د زړه چـنـجی دی او دښـــمنه ده د عـقلغُـصــه د دوزخ لـــورده، مینه اورکـی سـوزويغُصــه د شــیطان خورده، غُصه مورده د نفرتغُـصــه لـکه … ادامه دارد